Disse Vilkår kommer som et tillegg til Standard Abonnementsvilkår. Disse Vilkårene gjelder for tjenesten spesifisert i avtalen og gjelder der vilkårene for tjenesten avviker fra Standard Abonnementsvilkår.

1. Definisjoner og omfang

1.1 Kunden kalles i disse vilkår ”Abonnent”, og Nornett AS kalles ”Leverandør”.

1.2 Abonnenten gis i samsvar med Standard vilkår og særskilte vilkår for hver enkelt tjeneste (”Vilkårene”) tilgang til en eller flere av Leverandørens tjenester (”Tjenesten”) gjennom tilknytningen til Leverandørens nett (”Tilknytningen”). Tjenester kan være kabel-tv, internettoppkobling og lignende.

1.3 ”Utstyr” betyr i disse Vilkårene dekoder, modem, trådløs sender, eller annen innretning som er levert av Leverandør, og som Abonnenten benytter for å motta Tjenesten.

1.4 ”Abonnement” betyr i disse Vilkårene vederlag for Abonnentens løpende tilgang til Leverandørens nett, vederlag for Utstyr som Leverandøren har utlevert til Abonnenten, samt vederlag for Abonnentens bruk av Tjenesten.

1.5 Avtale opprettes når Abonnenten bestiller pr. telefon, internett, eller undertegner på Avtale/kontrakt. Tjenestens innhold og omfang fremgår av særskilte produktark. Avtalen/kontrakten med tilhørende prisinformasjon samt Vilkårene utgjør til sammen denne avtale (”Avtalen”).

2. Abonnentens rettigheter og plikter

2.1 Leverandøren kan forlange depositum for Utstyret i henhold til kontrakt.

2.2 Abonnenten skal påse at utenforstående brukere ikke får benytte Utstyret eller Tjenesten eller benytte det til næringsvirksomhet.

2.3 Utstyret er Leverandørens eiendom. Utstyret kan ikke selges, leies ut, lånes ut, eller på annen måte overdras eller pantsettes.

2.4 Abonnenten er ansvarlig for tap eller skade på Utstyret, og skal uten opphold varsle Leverandør dersom tap eller skade skjer. Abonnenten skal ha forsikring som dekker et mulig ansvar for Utstyret.

2.5 Dersom Leverandøren finner det nødvendig å bytte ut Utstyret, skal Abonnenten selv sørge for å bringe det gamle, og hente det nye Utstyret hos Leverandør, med mindre Leverandøren påtar seg å utføre dette.

2.6 Dersom Abonnenten ønsker å bytte Utstyr av andre årsaker enn teknisk feil, påløper det et gebyr for kontroll av innlevert Utstyr.

2.7 Ved opphør av Tjenesten skal Utstyret straks leveres tilbake til Leverandør. Løpende vederlag påløper inntil Utstyret er registrert som tilbakelevert.

2.8 Dersom Utstyret ikke tilbakeleveres som forutsatt i Vilkårene, er Leverandør berettiget til å kreve full erstatning for Utstyret. Har Leverandøren hevet Avtalen, eller en tilleggsavtale med Abonnenten, jfr. Pkt. 9 i Standardvilkår, kan Leverandøren dessuten kreve erstatning for øvrige tap.

2.9 Abonnenten må ikke forsere elektroniske sperrer, låser, eller koder, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester, opplysninger, data eller systemer som ikke er ment for Abonnenten (jfr. Straffelovens §145,2 og 262). Abonnenten må heller ikke benytte, utnytte, eller spre informasjon som ikke er beregnet på Abonnenten eller som Abonnenten har skaffet seg uberettiget tilgang til.

2.10 Leverandøren står fritt til å avtale nye vilkår for Tjenesten. I så fall skal Abonnenten varsles i rimelig tid før nye vilkår innføres.

2.11 Ved mangelfull eller forsinket ytelse har Kunden rettigheter i henhold til alminnelige kjøpsrettslige og forbrukerkjøpsrettslige regler. Eventuelle tvister om internettaksess kan bringes inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

3. Service og feilretting

3.1 Leverandøren yter service når særskilt avtale er inngått om dette jfr. Kontrakt.

3.2 Ved service er Leverandør ikke ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap eller kostnader som følge av at Abonnenten eller dennes representant gjør avtale med Leverandør om installasjon eller hjemmeservice.

3.3 Skyldes feil uriktig bruk eller uaktsomhet fra Abonnentens side, eller noen han svarer for, eller feilen skyldes ytre påvirkninger, må Abonnenten selv bekoste feilsøking og reparasjon.

3.4 Dersom feilen skyldes Abonnentens inngrep i Utstyret eller annen grov uaktsomhet fra Abonnentens side, påløper i tillegg et fast gebyr, som må betales før nytt Utstyr kan utleveres.

3.5 Reparasjon av Utstyr må bare utføres av Leverandør, eller av en reparatør som Leverandør utpeker.

3.6 WiFi – trådløs spredning av Tjenesten i kundens nett. WiFi er en tilleggstjeneste som kan aktiveres på Kundens Utstyr, eller separat Utstyr, eid av Leverandøren eller Kunden, for å spre Tjenesten trådløst i Kundens lokaler.

Leverandøren garanterer ikke full kvalitet på Tjenesten ved bruk av WiFi da dette er en overføringsmåte som påvirkes negativt av mange faktorer, herunder eksempler på slike:

– Plassering av Utstyr i lokalet og avstand fra Utstyr til kundens brukerutstyr
– Forstyrrelser i form av bygningsmessige konstruksjoner som demper signalene
– Forstyrrelser fra andre sendere i Kundens lokaler, eller naboer av Kunden
– Kompatibilitet mellom Utstyr og kundens brukerutstyr

4. Oppsigelse

4.1 Tjenestene kan sies opp med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen meddeles leverandøren.

4.2 Som gyldig oppsigelsesgrunn skal alltid regnes at Leverandør ikke lenger er i stand til å opprettholde Tilknytningen til Abonnenten.

4.3 Leverandør har rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig vrikning, eller midlertidig stenge for Tjenester, dersom Abonnenten opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester, eller misbruker tjenesten, herunder benytter Tjenesten til Sjikane jfr. De særskilte vilkår. Det samme gjelder dersom Abonnentens utstyr gir forstyrrelser i Leverandørens nett jfr. Standardvilkår pkt. 9.3. Leverandør kan også kreve erstatning etter samme ptk.

4.4 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom Abonnenten ikke overholder Vilkårenes pkt. 2.2 og 2.3.

4.5 Ved tilbakeføring av Utstyr til Leverandør skal dette være i den stand det var ved levering.

4.6 Det gis ingen refusjon av vederlag for tilknytning, etableringsavgift eller Abonnement ved oppsigelse eller stenging.

5. Særskilte vilkår for Internett

5.1 Via Internett kan Abonnenten få tilgang til innhold, varer, tjenester og transaksjoner som tilbys fra andre enn Leverandøren. Leverandør har intet ansvar for slike varer, tjenester eller transaksjoner, og det er Kundens eget ansvar å sørge for eventuell betaling av disse.

5.2 Det er likeledes Kundens eget ansvar å sikre seg mot misbruk av kredittkort når dette blir benyttet som betalingsmiddel via internett.

5.3 Leverandøren verken garanterer eller støtter noen produkter, tjenester, transaksjoner eller innhold som blir distribuert eller reklamert for via Tjenesten, med mindre dette er uttrykkelig uttrykt eller avtalt.

5.4 Ved installasjon hos Kunden kan Leverandøren være nødt til fysisk å åpne Kundens datamaskin. Når nettverkskort og programvare blir installert på denne, kan systemfilene bli modifisert. Leverandøren garanterer ikke at installasjonen ikke kan medføre forstyrrelser av maskinens funksjoner, eller tap av filer. Det er Kundens eget ansvar for å sørge for sikkerhetskopier av aktuelle filer før installasjonen. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til installasjonen, med mindre Leverandøren har opptrådt uaktsomt.

5.5 Om nye tekniske standarder gjør det nødvendig å bytte ut nåværende Utstyr, skal Kunden selv sørge for å bringe det gamle, og hente det nye Utstyret.

5.6 Oppstår det feil på Utstyret, kan dette byttes hos Leverandøren så lenge denne avtalen består. Abonnenten skal selv besørge og bekoste bringing og henting av Utstyr i forbindelse med bytte.

5.7 Leverandøren vil også kunne yte nødvendig hjemmeservice ved feil på Utstyret. Skyldes feilen at bruksanvisningen ikke er fulgt påløper et servicegebyr.

5.8 Generell bindingstid for Tjenesten Internett er 1 måneder etter installasjon, dersom ikke annet er avtalt eller fremgår av produktark. Deretter kan Kunden si opp Tjenesten med en måneds skriftlig varsel, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

5.9 Kunden tillates ikke å koble Internettservere som FTP servere, Webservere og lignende dersom ikke annet fremgår av produktark.

5.10 Kunden tillates ikke å plassere CGIscript og lignende og kommersiell informasjon ut på sin hjemmeside dersom ikke annet fremgår av produktark.

5.11 Kunden plikter å gjøre seg kjent med innholdet og følge Leverandørens regler for akseptabel bruk av Tjenesten, samt de retningslinjer for skikk og bruk (såkalt ”Netiquette”). Disse regler og retningslinjer finnes på Leverandørens hjemmeside.
Herunder gjelder blant annet følgende:

– Kunden plikter å unngå aktiviteter som kan skade, forstyrre eller på annen måte negativt påvirke Tjenesten for andre brukere.
– Abonnenten plikter å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av tjenesten.
– Det er ikke tillatt å spre datavirus eller andre skadelige programmer
– Det er ikke tillatt å benytte Tjenesten til masseutsendelse av e-post der man sender til mottakere man ikke kjenner, eller lignende. Herunder kommer reklame-epost, ”spam”, ”bombing” m.m.
– Det er ikke tillatt å benytte Tjenesten til å skaffe seg, eller forsøke å skaffe seg tilgang til dataressurser, eller overvåke datatrafikk, uten samtykke.
– Det er ikke tillatt å oppgi falskt navn og/eller adresse.

5.12 Ved gjentatte og/eller alvorlige brudd på Leverandørens regler og retningslinjer har Leverandøren rett til å si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning, eller midlertidig stenge for tjenester.

6. Angrerett

6.1 Dersom avtale om levering inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted gjelder de generelle bestemmelser i lov om angrerett av 21. desember 2000 nr 105, samt reglene om angrerett ved kjøp av tjenester i kapittel 5 i samme lov.

6.2 Dersom kunden benytter seg av angreretten forbeholder leverandøren seg retten til å fakturere for faktiske utgifter i forbindelse med levering og tilknytning.