Vilkårene gjelder for tilknytning til Nornett AS, heretter kalt «Leverandør», kabelnett. Gjeldende vilkår og priser på produkter og tjenester er til enhver tid tilgjengelig ved henvendelse til Leverandøren.

1. Avtalens omfang

1.1 Leverandøren skal forestå tilkobling og teknisk overføring av kringkastingsprogrammer og/eller bredbåndssignaler frem til Kundens nett, jf. pkt. 6.2. Leverandøren skal sørge for at kapasitet og overføringsegenskaper i sitt nett oppfyller kravene som er fastsatt i ekomloven med tilhørende forskrifter. Avtalen omfatter overføring av de til enhver tid formidlingspliktige kringkastingsprogrammer samt de avtalte programmer i grunnpakken som til enhver tid fremkommer på www.nornett.as.

1.2 Leveranse av andre Tjenester utover grunntilbudet avtales separat. Disse tjenestene kan ha tilleggsvilkår som utgjør tillegg til Standard abonnementsvilkår, eller er forskjellige fra punkter i Standard abonnementsvilkår.

2. Varighet og oppsigelse

2.1 Avtale kan kun inngås av myndige personer og er en løpende avtale som kan sies opp med 1 måned skriftlig varsel. Oppsigelse gjelder fra den 1. i påfølgende kalendermåned etter oppsigelsestid. Oppsigelse fra Leverandørens side skal være saklig begrunnet.

2.2 Har Kunden inngått avtale med Leverandør om bindingstid, påløper et gebyr dersom Kunden sier opp avtalen før bindingstidens utløp. Gebyrets størrelse tilsvarer sum av gjenværende abonnementsavgifter.

2.3 Det vil bli foretatt rutinemessig kredittvurdering av nye Kunder. Leverandøren kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Leverandør avslå levering.

3. Pris, betalingsvilkår og vilkårsendringer

3.1 Abonnementsavgiften faktureres forskuddsvis etter avtalte betalingsterminer. Kontraktens forside kan også angi informasjon om priser og vilkår. Administrasjons- og fakturagebyr kan påløpe i henhold til gjeldende satser.

3.2 Med unntak for konsumprisjusteringer og prisendringer som skyldes endringer i offentlige skatter og avgifter skal Kunden varsles direkte om prisendringer til vedkommendes ugunst. Slik varsling skal skje minst 1 måned før endringen trer i kraft.

3.3 Endringer av prisen som følge av programundersøkelser skal ikke anses som en vesentlig endring, jf. pkt. 3.5 og pkt. 5. Informasjon om slike endringer skalfinne sted samtidig med informasjon om programvalget.

3.4 Leverandøren har rett til å gjennomføre endringer i disse standardvilkårene med 3 måneders varsel.

3.5 Ved vesentlige endringer i vilkårene eller priser har Kunden rett til å si opp avtalen øyeblikkelig med virkning fra det tidspunkt de nye vilkårene trer i kraft. Dersom avtalen sies opp på grunnlag som foran nevnt, skal kunden ha rett til å kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalt vederlag.

3.6 Vilkårsendringer til Kundens ugunst kan alltid skje som følge av endring i avtalte kringkastingsprogrammer, jf. pkt. 5, herunder innsettelse av erstatningsprogram, jf. pkt. 5.2, endringer i gjeldende rettsregler, pålegg fra offentlige myndigheter, endringer som skyldes pålagte skatter og avgifter og andre endringer som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll. Kunden skal gjøres oppmerksom på slike endringer via www.nornett.as og, ved slike prisendringer, i den faktura som implementerer prisendringen.

3.7 Prisendringer til Kundens ugunst ut over det som følger av pkt. 3.6, skal ikke kunne gjøres gjeldende overfor kunder som har inngått avtale om tilkobling til Leverandørens nett mindre enn 12 måneder før gjennomføringen av prisendringen, dersom Kunden på tilkoblingstidspunktet betalte tilkoblingsavgift som overstiger 1000 kroner, eller måtte gjøre tilsvarende investeringer for å bli koblet til nettet. Dette gjelder ikke prisendringer som følge av konsumprisindeksjusteringer eller endringer i offentlige skatter og avgifter. Ved utløpet av 12 måneders perioden skal Kunder som omfattes av ovenstående pålegges samme pris som øvrige kunder.

3.8 Hvis en faktura ikke betales innen betalingsfristen, sendes purring og evt. inkassovarsel i henhold til inkassolovens bestemmelser. Ved forsinket betaling belastes renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m., jf. pkt. 11.

4. Frekvensområder

4.1 Leverandøren skal angi hvilke frekvensområder som de avtalte kringkastingsprogrammene forutsetter hos Kunden.

5. Programvalg og bortfall av program

5.1 Fastsettelse og endring av avtalte kringkastingsprogrammer skal skje i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Endring i programtilbudet som følge av programvalg, skjer med 1 måneds varsel via infokanal der det er tilgjengelig, www.nornett.as,.faktura eller brev.

5.2 Ved bortfall av program, som ikke skyldes gjennomført programvalg, kan Leverandøren sette inn et nytt program. Ved valg av erstatningsprogram skal det legges betydelig vekt på hvilke fjernsynssendinger kundene prioriterer. Leverandøren har også rett til å legge vekt på andre forhold, så som de priser og vilkår programleverandørene tilbyr, programkvalitet, teknisk standard, osv. Endringen skal varsles Kunden direkte. Dersom Kunden har betalt særskilt vederlag for det program som faller bort, og det ikke blir satt inn noe erstatningsprogram, har Kunden rett til et tilsvarende prisavslag. Prisavslaget beregnes fra bortfallsdagen for programmet. Dersom erstatningsprogrammet har et høyere særskilt vederlag enn det bortfalte programmet, kan Leverandøren kreve prisdifferansen dekket, såfremt denne ikke innebærer en vesentlig økning av prisen på grunnpakken.

6. Eiendoms- og disposisjonsrett

6.1 Med mindre annet er avtalt tidligere har Kunden full rettslig og faktisk disposisjonsrett over kabelføringen på sin side av grensesnittet, jf pkt. 6.2. Leverandørens bruk av signal og administrasjonsutstyr i Kundens nett skal være i samsvar med gjeldende lovgivning.

6.2 Med grensesnitt menes koblingspunktet mellom Leverandørens kabel- TV-nett og Kundens kabel-TV-nett. Hvis ikke annet er særskilt avtalt, gjelder tomtegrensen som grensesnitt. Partene har rett og plikt til å utføre forskriftsbestemte, nødvendige endringer på sin side av grensesnittet. Dette gjelder selv om den annen part derved må tilpasse, endre eller skifte ut eksisterende utstyr. Den annen part skal varsles i rimelig tid før igangsetting av endringer. Ved utføring av endringer i kabel-TV nettet, plikter parten å sørge for at disse ikke påfører den annen parts kabel-TV nett skade eller vesentlige forstyrrelser utover det nødvendige (jf pkt. 9.3 og 14).

7. Fremføring av kabel over Kundens eiendom

7.1 Leverandøren har rett til å fremføre luft- eller jordkabel for sitt kabelnett frem til andre kunder eller eiendommer fra/over Kundens eiendom og bygninger (herunder også utføre service og vedlikehold på kabelnettet). Leverandøren skal, så langt det er rimelig, følge Kundens ønsker med hensyn til fremføringsmåten og istandsetting av arealene etter slik fremføring. Kunden plikter å medvirke til at det ikke blir lagt hindringer i veien for fremføring, service og vedlikehold av Leverandørens kabelnett på Kundens eiendom. Kunden kan bare kreve vederlag for slik fremføring dersom denne må anses særlig belastende for Kundens eiendom. Leverandørens rett til kabelføring (herunder også service og vedlikehold på kabelnettet) på/over Kundens eiendom følger eiendommen, og skal bestå selv om kundeforholdet opphører, der dette har betydning for fremføring av signaler til andre kunder.

8. Leverandørens plikter

8.1 Leverandøren skal jevnlig opplyse Kunden om vesentlige forhold angående Leverandørens kabelnett og avtaleforholdet.

8.2 Leverandøren er ansvarlig for drift og vedlikehold på sin side av grensesnittet mot Kunden. Avtalen forutsetter at Leverandøren tilbyr egen vakttjeneste.

9. Kundens plikter

9.1 Kunden har ikke adgang til å gjøre de sendinger som mottas fra Leverandøren tilgjengelige for allmennheten, eller overføre dem utenfor egen husstand. Dette omfatter også ved utleievirksomhet i husstanden. Brudd på dette punkt anses som vesentlig mislighold av avtalen.

9.2 Kunden må ikke foreta inngrep i anlegget eller på annen måte ulovlig motta sendinger som ikke omfattes av avtalen med Leverandør. Ulovlig mottak av sendinger eller tjenester anses som vesentlig mislighold og er straffbart og kan politianmeldes. Leverandøren kan kreve vederlag og erstatning for Kundens misbruk.

9.3 Kunden er ansvarlig for å sikre at signaler som kan forstyrre Leverandørens nett ikke oppstår. Kunden plikter å benytte apparatkabel som følger Leverandørens spesifikasjoner og at nettet på sin side av grensesnittet er i forskriftsmessig stand. Oppgradering og utskiftinger av kabler eller annet materiell på kundens side av grensesnittet bekostes av kunden. Kundens nett kan frakoples uten forvarsel (jf. pkt. 11.1) dersom nettet sender forstyrrelser eller ikke avtalte signaler over i Leverandørens nett, og det ikke kan utelukkes at dette vil påvirke drift og signaloverføring i Leverandørens nett eller andre tilkoblede nett. Kunden kan tilkobles igjen når problemet er løst. Kunden bærer kostnadene ved både fra- og tilkobling. Kunden er erstatningsansvarlig overfor Leverandør for tap eller skade som skyldes forstyrrelser fra Kundens nett og inn i Leverandørens nett.

10. Mislighold fra Leverandørens side, herunder ansvar for teknisk svikt

10.1 Avvik i tjenestekvaliteten, eksempelvis ved forstyrrelser, dårlig kvalitet, brudd i leveransen eller andre forhold som medfører at Kunden ikke mottar tilstrekkelige signaler, anses som en mangel ved tjenesten. Dette gjelder ikke dersom avviket skyldes forhold på Kundens side av grensesnittet, som feil eller begrensninger ved eget mottakerutstyr, eller mangelfull utbygging eller vedlikehold av eget nett. Leverandøren kan ikke levere bedre billed- og lydkvalitet på kringkastingsprogrammer enn det som følger av kvaliteten på mottatte signaler fra programselskapene.

10.2 Kunden skal varsle Leverandøren innen rimelig tid hvis det skal gjøres gjeldende at Leverandøren ikke har oppfylt sine plikter etter avtalen.

10.3 Kunden kan kreve at utbedring startes innen 24 timer dersom signalleveransen blir vesentlig forringet. Dersom slik vesentlig forringelse skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll, skal utbedring startes innen 2 virkedager. Ved mindre forringelser kan Kunden kreve utbedring innen rimelig tid.

10.4 Kunden har rett til forholdsmessig prisavslag dersom utbedring ikke foretas, jf. pkt. 10.3.

10.5 Ved vesentlige mangler eller vesentlig mislighold fra Leverandørens side kan avtalen heves. Eventuelle kostnader dekkes av Leverandøren.

10.6 Kunden kan kreve erstatning for sitt direkte økonomiske tap som skyldes mangel ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke så lenge Leverandøren godtgjør at mangelen skyldes hindring utenfor hans kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandørens side. Som indirekte tap regnes:

a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)

b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)

c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.

11. Mislighold fra Kundens side

11.1 Ved vesentlig mislighold av Kundens forpliktelser etter denne avtale (herunder betalingsforsinkelser), har Leverandøren rett til å hindre at Kunden mottar signaler, og heve avtalen. Kunden skal gis skriftlig varsel i eget brev eller faktura, med unntak av situasjoner som nevnt i pkt. 9.3. Frakobling kan tidligst skje 4 uker etter at Kunden har mottatt slikt varsel. Utgiftene ved frakobling og eventuelt ny tilkobling belastes Kunden. Frakobling omfatter ikke fjerning av kabel i Kundens nett. Ny tilkobling kan først finne sted når Kunden har oppfylt sine forpliktelser, og betalt faktura for fra- og tilkobling. Dersom Kunden holder tilbake vederlag på grunn av en på forhånd oppstått tvist mellom partene, kan ikke Leverandøren iverksette frakobling av den grunn så lenge tilbakeholdelsen kan anses å være rimelig og saklig begrunnet i forbindelse med tvisten. Dersom Leverandøren får medhold i tvisten, vil purregebyr og forsinkelsesrenter, jf. pkt. 3.5, bli tillagt og beregnet fra betalingsfristen for den opprinnelige fakturaen.

11.2 Leverandøren har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold av Kundens forpliktelser etter avtalen. Kunden er ansvarlig for å dekke omkostningene ved frakobling i forbindelse med at avtalen heves.

12. Force majeure

12.1 Ingen av partene er ansvarlige for mislighold som etter vanlige regler anses som force majeure.

13. Overdragelse

13.1 Leverandøren har rett til å overdra denne avtalen til en annen virksomhet som fyller relevante offentligrettslige krav til å drive nett til overføring av kringkastingstjenester. Overdragelsen kan ikke gjøres gjeldende før Kunden er opplyst om den.

13.2 Tilknytningen følger boligen, og Kunden har rett til å overdra tilknytningen til en annen/ny beboer ved fraflytting av boligen. Tidligere Kunde er ansvarlig for kostnader som påløper i henhold til avtalen frem til eierskiftet skriftlig er meddelt Leverandør. Omkostninger for overdragelse belastes ny eier til de til enhver tid gjeldende vilkår.

14. Brukerrestriksjoner

14.1 Leverandøren har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i signalleveransen, når dette anses nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker. Leverandøren skal tilstrebe å varsle om slike tiltak i god tid før de gjennomføres.

14.2 I nødsituasjoner, herunder force majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander, omfattende streik eller lockout, samt ved alvorlig fare for sabotasje mot nett eller tjenester, eller pålegg om stenging av sendinger, har Leverandøren rett til å gjennomføre avbrudd eller begrensninger i tjenesten, samt å avskjære adgangen til tjenesten for nye kunder.

14.3 Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av de nevnte tiltak.

15. Angrerett

15.1 Dersom Kunden benytter seg av angrerett i henhold til Angrerettloven av 21. desember 2000 nr. 105, forbeholder Leverandøren seg retten til å fakturere for faktiske utgifter i forbindelse med tilknytningen.

16. Tvisteløsning

16.1 Tvister skal søkes løst i minnelighet. Kunden kan påklage programundersøkelse eller Leverandørens vedtak om sammensetning og endring av kringkastingsprogrammer til Medietilsynet.